top of page

Dagelijkse werking linken aan de lange termijn


Nancy Vervoort vervult een dubbele rol bij bouwgroep Van Roey. Als bestuurder en CFO zit ze op de eerste rij bij alles wat binnen de organisatie gebeurt. Opmerkelijk is haar trouwe staat van dienst. “Het streven naar continuïteit typeert dit familiebedrijf. De business zit in de lead, met finance als ondersteunende afdeling. Samen leggen we de link tussen onze dagelijkse werking en het langetermijnperspectief”, aldus de CFO.


Weinig bouwondernemingen kennen net als Van Roey een historiek van 280 jaar. Al is de vanuit de Kempen opererende groep vandaag veel meer dan een bouwbedrijf ‘pur sang’. Ze telt acht aan de bouwsector gerelateerde bedrijven. Daarnaast is er een eigen tak vastgoedontwikkeling en groeide Van Roey met Sportoase uit tot marktleider voor de ontwikkeling en exploitatie van multifunctionele sport- en recreatiecentra. Van Roey omschrijft zich als een honderd procent familiebedrijf. “Onze familiale aandeelhouders tonen een grote betrokkenheid. Zij zijn aanwezig tot op het niveau van de raad van bestuur, maar niet binnen het operationele management. We combineren dus een familiale input met de impulsen van medewerkers met andere roots. Dat zorgt voor een mooie symbiose.”


Bouwen met mensen

Hoe maakt de familiale inbreng bij een fors uit de kluiten gewassen bouwspeler het verschil?

Nancy Vervoort: “Onze baseline ‘bouwen met mensen’ verwoordt het treffend. Van Roey streeft naar langetermijnrelaties, zowel met zijn personeel als zijn klanten. Dat uit zich in een hoge anciënniteit en trouw onder de medewerkers, mezelf incluis. Aan klantenzijde beoogt Van Roey recurrente opdrachten. Klantentrouw bekom je enkel bij een grote tevredenheid over vorige realisaties. Als familiale groep tonen we ons misschien wat conservatiever dan sommige andere sectorgenoten, maar dan wel vanuit de positieve betekenis van het woord: we nemen weloverwogen beslissingen, met onze waarden voor ogen. Die bundelen we in het acroniem KOERS: kwaliteit, openheid, engagement, respect en samenwerking. De menselijke dimensie speelt tevens een rol binnen de relatie met onze bouwpartners. Het goede en trouwe contact met architecten, studiebureaus en onderaannemers tilt onze projecten naar een hoger niveau.”


De Tijd omschreef Van Roey enkele jaren geleden als de kampioen van de publiek-private samenwerking. Vanwaar die focus?

“Het dienstverlenende aspect binnen de bouwsector wint aan belang. Een publiek-private samenwerking omvat de aspecten bouw en ontwikkeling. Het zijn disciplines waarin we ons helemaal in ons sas voelen. Samenwerken met overheden biedt vaak een extra dimensie, met oog voor de maatschappelijke noden. Bij Sportoase vormde de bouw van een sport- en zwembadencomplex het uitgangspunt. Dat mondde uit in een publiek-private samenwerking (PPS), die zowel het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud als de exploitatie omvat. Een ander mooi voorbeeld van een PPS is de Aalsterse bibliotheek Utopia, die de stad en de bewoners met elkaar verbindt.”


Centraal aangestuurd

Groep Van Roey is van vele markten thuis. Hoe opereert de financiële afdeling binnen die structuur?

“Finance is een stafdienst die onder de groep ressorteert en voor alle dochtervennootschappen werkt. Facturatie en klantenopvolging gebeuren in sommige gevallen segmentgerelateerd, om kort op de bal te spelen. Wanneer we een bedrijf met een performante financiële afdeling overnemen, zullen we die wel vaak behouden, aangevuld met een rapportering naar en controlling vanuit de groep. We streven naar uniforme werkwijzen en het gebruik van eenzelfde softwarepakket. Per afdeling stellen we een controller aan. Hij of zij heeft affiniteit met de specifieke aandachtspunten binnen die business.”


Welk rol speelt de group controller?

“De group controller neemt de taak van coach op zich. Ze voert ad hoc bepaalde opdrachten uit, zoals het nagaan van overname-opportuniteiten of het analyseren van bepaalde details. Controlling rapporteert zowel richting de algemeen directeur als de financiële afdeling. Ik vind het belangrijk een rechtstreekse lijn te hebben met de directie van het bedrijf. Die rapportering graaft vaak dieper op detailniveau.”


Hoeveel mensen staan garant voor de algemeen boekhouding?

“Centraal tellen we zeventien medewerkers, die we zoveel mogelijk proberen toe te wijzen aan onze segmenten, aangevuld met een achttal mensen op entiteitsniveau. Twee collega’s nemen thesaurie ter harte. Voor onze bouwbedrijven zijn de uitdagingen op het vlak van werkkapitaal beperkt, aangezien ze doorgaans meer liquiditeiten genereren dan ze uitgeven. Voor toeleveranciers onder de vlag van Groep Van Roey is dat anders. De entiteit Staalbeton levert bijvoorbeeld betonstaal, prefabbeton en metaalschrijnwerk aan de bouwsector. Het is een echte fabriek, met bijgevolg ook haar noden op het vlak van liquiditeit en werkkapitaal. Binnen de tak ontwikkeling treedt projectfinanciering op het voorplan. Onze treasurers bekijken werkkapitaal over die verschillende entiteiten heen.”


Projectbusiness

Jullie opereren hoofdzakelijk binnen een projectbusiness. Welke dynamiek brengt dat teweeg?

“We schenken de business veel vertrouwen, op voorwaarde dat ze haar projecten goed blijft aansturen en altijd het einddoel voor ogen heeft. De ontwikkeling van projecten neemt vier jaar in beslag. We moeten de link leggen tussen een correcte rapportering van dag tot dag en het langetermijnperspectief. Daar zien wij vanuit finance op toe. De business is dus echt wel in de lead, ondersteund door de financiële afdeling.”


Hoe groot zijn de uitdagingen op het vlak van debiteurenbeheer?

“Onze projectleiders staan dicht bij de klant. Zij kunnen problemen snel signaleren en escalaties voorkomen. We voeren uiteraard ook kredietwaardigheidschecks uit. Hoewel we kredietverzekeringen voor toeleveranciers al overwogen, hebben we er vooralsnog geen lopen. Het aantal incidenten en hun grootteorde weegt niet op tegenover het kostenplaatje. Het helpt uiteraard dat we vooral lokaal opereren en niet in exotische landen actief zijn.”


Hoe financiert Groep Van Roey zijn investeringen?

“We kennen een eerder klassieke financieringsstructuur. Ik treed op als eerstelijnscontactpersoon richting de banken, ondersteund door mijn medewerkers die de dossiers verder uitwerken. We zijn heel transparant voor onze financiers en kennen een stabiele historiek, wat bijdraagt tot een onderling goede relatie.”


Waarin kan finance nog vooruitgang boeken?

“Zoals dat binnen elke organisatie het geval is, schatten we het belang van accurate financiële data hoog in. Onze BI-tool is wat mij betreft te weinig flexibel, waardoor we nu overschakelen op BrightAnalytics. De implementatie start bij Sportoase, dat eigenlijk allemaal verschillende mini-vennootschappen omvat en waarbinnen dus een grote hoeveelheid data circuleert.”


Rendabiliteit en stabiliteit

Vallen de activiteiten van Groep Van Roey gemakkelijk te forecasten?

“Forecasting is voor ons vooral een optelsom van projecten. Onze pijplijn oogt vrij lang, met een orderboek dat anderhalf jaar vooruit kijkt. Wanneer we ons huiswerk vooraf goed maken, zullen onze prognoses vrij goed overeenstemmen met de realiteit. Onze organisatie is heel stabiel, waardoor weinig negatieve verrassingen ons pad kruisen. We stellen ook een businessplan op voor drie jaar, met focus op het volgende jaar. Van Roey heeft geen afgelijnde overname- of groeistrategie. Rendabiliteit en stabiliteit zijn altijd belangrijker geweest dan omzet. Op lange termijn vormt ons strategisch plan een leidraad. Het omvat twee ijkpunten. Zo willen we onze bestaande business op kortere tijd verder optimaliseren. We zien daartoe uitdagingen bij de digitalisering van het bouwproces en een verdere focus op een lean werkwijze, waardoor de rendabiliteit automatisch toeneemt. Daarnaast willen we in de bestaande business groeien door andere sectoren en geografische regio’s te verkennen. Een tweede ijkpunt is lange termijn waarde creatie door investeringen in nieuwe strategische en maatschappelijk belangrijke groeidomeinen. We kijken hier naar duurzaamheid, energie-efficiëntie, circulariteit en total cost of ownership.


Hoe conjunctuurgevoelig zijn de activiteiten binnen de groep?

“Van Roey is afhankelijk van investeringen binnen andere sectoren. Het voordeel is dat we actief zijn bij onder meer de zorgsector, bij overheden en bij residentiële klanten. We merken dat het ene segment zijn budgetten wel eens terugschroeft, maar dat een andere branche dan vaak een grotere investeringsappetijt toont. De spreiding van onze activiteiten speelt ons dus in het voordeel. Wat we uit de coronacrisis leren, is de cruciale rol van prognoses en liquiditeiten.”


Twee petjes

Hoe ziet uw takenpakket eruit?

“Ik fungeer als financieel klankbord voor zowel de groepsdirectie als de algemene directeuren. Ik vind het belangrijk dat de business vertrouwen heeft in onze bevindingen en treed daarom vaak in dialoog. Dat ik zowel CFO als bestuurder ben, heeft als pluspunt dat ik alles vanop de eerste rij kan volgen. Als financieel verantwoordelijke weet ik dus wat er binnen operationele en commerciële middens gebeurt, wat tot extra inzichten leidt. Het minpunt is misschien wel de grote omvang van mijn takenpakket. Ik moet goed kiezen waar ik mijn focus leg. Of ik beide petjes gescheiden kan houden? Groep Van Roey is een groot bedrijf, maar geen gigant. Het blijft dus nog overzichtelijk. Ik vertrek graag vanuit de grote getallen, zoals omzet, brutomarge, algemene kosten en rendabiliteit, om van daaruit specifieke zaken onder de loep te nemen. Ik hecht veel belang aan een stabiele balansstructuur en zie afwijkingen op projectniveau graag geduid.”


Hoe omschrijft u uzelf als CFO?

“Ik geef mensen vertrouwen, maar behoud ook graag de controle. Ik beschouw mezelf eerder als iemand van de strategie dan van de pure cijfertjes. Ik heb graag dat mijn mensen de brug maken tussen de maandelijkse rapportering en het globale overzicht. Ze horen niet zomaar cijfers voor te leggen, maar ook te weten waarom we iets doen.”


Waar ziet u de grootste uitdagingen?

“We moeten als bouwgroep relevant blijven en meesurfen op de innovatiegolf, met oog voor duurzaamheid, circulariteit en betaalbaarheid. Het bouwproces is complexer dan ooit tevoren. Het is dus zaak van te blijven inzetten op kennis. De rol van de boekhoudafdeling is veranderd in die van een businesspartner. We kunnen zeker nog een tandje bijsteken om de business te voeden met sturingsinformatie.”


Vrouwelijke toets

Op de website van Groep Van Roey staat u omschreven als ‘een financieel directeur die met haar verfijning, elegantie en warmte zorgt voor een welkome vrouwelijke toets in deze mannenwereld’. Dat vraag om een woordje uitleg.

“Ach, dat staat al lang op onze website (lacht). Tot voor enkele jaren waren zowel de bouwsector als de financiële directies echte mannenwerelden. Toen ik samenkwam met andere financieel directeuren, vertegenwoordigde ik veelal als enige het vrouwelijke geslacht. Let wel, ik vond dat geen nadeel. Iedereen merkte me sneller op en gesprekken bleven collega’s langer bij. De laatste jaren nemen naar mijn gevoel meer vrouwen een verantwoordelijke financiële rol op. Hetzelfde geldt voor de bouwsector als geheel en Van Roey in het bijzonder. Een bouwbedrijf is niet meer het mannenbastion van weleer. Ik vind die mix ook waardevol, aangezien er een wisselwerking ontstaat tussen beide seksen.”


Dertig jaar op de teller bij een eerste werkgever. Dat lijkt me haast een unicum.

“Na mijn opleiding TEW aan de Universiteit Antwerpen was een keuze voor audit misschien wel de meest logische. Ik vind het ook een mooi vertrekpunt. Jonge talenten kunnen er opleidingen volgen en ervaringen opdoen die binnen de klassieke bedrijfsmuren minder voor de hand liggen. Ik opteerde evenwel meteen voor een job binnen de boekhouding van Van Roey. Dat het bedrijf de afgelopen decennia stevig groeide, liet me toe om mee te evolueren, waarbij ik onder meer de rol van business controller en hoofdboekhouder opnam. Ik heb mooie kansen gekregen, maar die ook gegrepen. Niet onbelangrijk: ik gaf onderweg aan waar mijn ambities lagen. Dan is het vooral zaak om ervoor te gaan en die ook waar te maken. Dat raad ik pas afgestudeerden ook aan.”

コメント


bottom of page