top of page

“Finance moet in de business staan”


Als CFO van de internationale bedrijvengroep DEME, gespecialiseerd in onder meer bagger- en waterinfrastructuurwerken, ziet Els Verbraecken een dubbele uitdaging weggelegd voor haar finance team. “Allereerst moeten we de snelgroeiende business, die ook steeds verder diversifieert, bijbenen en de groeiende complexiteit van de omgeving waarin we opereren zo goed mogelijk zien te beheersen. Tegelijk vind ik het belangrijk dat finance niet alleen dichtbij maar ook letterlijk in de business staat.” Voor meer uitleg trokken we naar het hoofdkantoor van DEME in Zwijndrecht.


- In 2002 kwam u als Project Finance Manager aan boord bij DEME. Hoe heeft u de business sindsdien zien evolueren?


Els Verbraecken: “DEME is ontstaan in 1991 uit de fusie van enkele bedrijven die zich specifiek toelegden op activiteiten als baggeren en landwinning. Toen ik hier in 2002 aan de slag ging, bekeek de buitenwereld ons nog vooral als zo’n traditioneel baggerbedrijf. Toch waren we op dat moment al volop aan het evolueren naar wat je een ‘total solutions provider’ kan noemen.”


“Vandaag vormen baggerwerken nog steeds een kernactiviteit binnen onze groep, goed voor 41 procent van de omzet. Intussen zijn daar ook offshore werken bijgekomen, met name in de sterk groeiende sector van de windenergie. Dit jaar vertegenwoordigt die offshore activiteit een even groot aandeel in de omzet als onze baggeractiviteit - en vorig jaar had die met 44 procent zelfs een iets groter aandeel.”


“In de loop der jaren hebben we ook activiteiten ontwikkeld op het vlak van infrastructuur- en milieuwerken, goed voor respectievelijk 10 en 6 procent van onze omzet. In beide gevallen gaat het ook om watergebonden activiteiten. Voorbeelden zijn de aanleg van een haven of een tunnel onder een rivier en de sanering van vervuild slib of een brownfield als Blue Gate Antwerp, het nieuwe bedrijventerrein op de site van Petroleum Zuid, de voormalige petroleumhaven.”


Projecten versus concessies

Els Verbraecken: “Verder zijn we steeds vaker ook actief als concessiehouder: een nieuwe rol die je als een logisch verlengstuk kunt zien van onze offshore activiteit. In die rol beperken we ons niet langer tot de bouw van offshore windmolenparken, maar helpen we ze ook financieren en staan we mee in voor hun ontwikkeling. Begonnen met participaties in windenergieprojecten in de Belgische Noordzee, waaronder C-Power, Rentel en SeaMade, zijn we na verloop van tijd ook gaan participeren in bagger- en infrastructuurprojecten, zoals de Nieuwe Sluis Terneuzen in Nederland.”


“Het belangrijkste voordeel van die nieuwe concessiebusiness is dat hij recurrente inkomsten oplevert. Dat is niet het geval bij onze andere activiteiten, waar we als aannemer op projectbasis werken. In functie van het aantal, de aard en de omvang van de uit te voeren projecten kunnen de inkomsten uit die activiteiten dan ook sterk schommelen.”


“Vandaag is het aandeel van de concessiebusiness in onze omzet nog te gering om een wezenlijk verschil te kunnen maken. Maar op langere termijn zouden die concessies toch een stuk stabielere inkomstenstroom kunnen garanderen. Alleen al daarom willen we die vijfde activiteit de komende jaren graag verder uitbouwen, zij het wel enkel voor die projecten waarbij we ook als aannemer aan de slag kunnen. Dat is een principe waar we van in het begin aan vasthouden en niet van willen afwijken.”


- Zijn er naast die diversificatie van activiteiten nog aspecten die jullie business typeren?


Els Verbraecken: “Wij zijn wereldwijd actief, in meer dan zestig landen. Puur geografisch is die diversificatie er dus ook. Ze toont zich niet enkel in onze activiteiten. Door onze toegenomen activiteiten in de offshore windindustrie zijn we op dit moment wel weer een beetje actiever in Europa. Maar op de andere continenten blijven we even actief. Al staan we historisch gezien bijvoorbeeld wel een stuk sterker op het Afrikaanse en Aziatische continent en wat minder sterk in Latijns-Amerika. Maar het blijft een wereldwijde business, waarbij het toch vooral de projecten zijn die bepalen waar je meer of minder activiteiten ontplooit. Zoals gezegd: onze business is typisch een projectbusiness. Typisch voor onze business is ook het kapitaalintensieve karakter: baggerschepen en schepen voor offshore wind kosten al gauw tussen de 100 en 250 miljoen euro.”


Treasury is cruciaal


- De eigenheid en evolutie van jullie business, heeft die ook een impact op finance?


Els Verbraecken: “Zeker weten! Zo is treasury management voor ons van essentieel belang. U moet weten: over de hele wereld tellen wij ongeveer 300 juridische entiteiten, filialen en projectadministraties. Als elk van die entiteiten op pakweg een half miljoen euro cash blijft zitten, dan is dat 150 miljoen euro waarover wij hier in het hoofdkantoor niet kunnen beschikken.”


“Al die entiteiten hebben ook hun eigen bankrekening, vaak zelfs meerdere, in verschillende munteenheden. Om de complexiteit die dat met zich meebrengt optimaal te kunnen beheren, hebben wij drie gespecialiseerde tools in huis gehaald. Integrity SaaS Treasury Management van FIS is een treasury-beheersysteem dat we gebruiken om ons onder meer in te dekken tegen munt- en renterisico’s en om interne en externe leningen af te handelen en op te volgen. Het systeem stuurt bovendien de boekhouding aan van ons Coordination Center, de in-house bank van onze groep, zeg maar.”


Lees verder als abonnee in uw dashboard!


Comments


bottom of page