top of page

Toename rapporteringsvereisten vraagt standaardisering


Het hoofdkwartier van Norther, met 44 windmolens uitbater van een van de grootste windmolenparken in de Belgische Noordzee, ligt op de Oosteroever aan de Oostendse haven. Het is de uitvalsbasis van al wie voor het bedrijf op zee aan de molens moet werken, een controlekamer met live camerabeelden van de windmolens, een aandokkade om boten van te laten vertrekken en een magazijn vol technische uitrustingen en materialen. Het is ook het vaste kantoorhonk van CFO Ralf Bauer, en van Karen Synaeve en Sabrina Van Audenaerde, de twee andere leden van zijn finance team.


Downtime minimaliseren, energieproductie maximaliseren

De hoofdmissie van Norther is rechttoe rechtaan, zoals Ralf met passie uitlegt: “Norther is een projectvennootschap met één doel: het uitbaten en maximaliseren van groene energieproductie. Maximaliseren is daarbij een sleutelwoord, en dat gaat dan natuurlijk over de lange termijn. Het is altijd wat schipperen tussen een degelijk onderhoudsprogramma, ervoor zorgen dat je molens nog lange tijd kunnen blijven draaien, en ze ook niet te vaak en bij voorkeur op windstille momenten stil leggen om de energieproductie optimaal te houden. Als je aan windmolens werkt kunnen ze immers niet draaien, en dus geen energie opleveren. Elk uur dat een windmolen niet draait betekent een verlies aan groene energie en inkomsten. Een herstelling van een windmolen die uitligt moet dan ook zo snel mogelijk gebeuren, de extra kost die dit met zich meebrengt, weegt meestal niet op. Desalniettemin kijken we altijd hoe we herstellingen zo economisch mogelijk kunnen doen. Bij hoge golven, meestal gaat dit gepaard met veel wind, kan men niet op zee gaan. Bij geen of weinig wind kan dat wel en dan produceren de molens ook weinig energie. Om die reden zijn de lente- en zomerperiode ideaal om veel inspecties en preventief onderhoud te doen, opdat de molens in de andere maanden zoveel mogelijk zonder problemen kunnen blijven draaien. De windmolens van Norther werden in 2018 gezet en ze hebben een levensduur van ongeveer 25 jaar We kijken naar de energieproductie over het hele project heen. We maken voor onze banken langetermijnprojecties qua opbrengsten en kosten, en we hebben een aantal belangrijke langetermijncontracten waarbij de prijs vastligt. Doordat we echter op zee werken kunnen de kosten toch nog behoorlijk fluctueren, weather down time, als onze technici en contractors niet op zee kunnen en moeten wachten, kost geld. Elk jaar zijn er ook wel eens reparaties nodig die we niet op voorhand kunnen voorzien, hoeveel preventief onderhoud we ook doen. Weer en onverwachte calamiteiten zijn inherent onvoorspelbaar.”


In tegenstelling tot wat mensen misschien denken is een windmolenpark operationeel houden behoorlijk arbeidsintensief. Dit gebeurt enerzijds met eigen mensen en anderzijds met externe contractors. De meerderheid van de mensen die bij Norther werken hebben dan ook sterke technische profielen die deze operationele kant kunnen uitvoeren en uitdenken, en waarmee finance in nauwe samenspraak werkt: “We zijn met 19, waarvan 11 in het operations team, dat alle facetten van het windmolenpark zeer strikt opvolgt. Het team beheert het onderhoud, via contractors, en dat gaat niet alleen over de windmolens zelf maar ook over de funderingen, de kabels en het hoogspanningsplatform. Funderingen zijn bijvoorbeeld onderhevig aan corrosie en dus nemen wij mitigerende maatregelen om dat te voorkomen. Elke windturbine is verbonden met een kabel aan de volgende, in het vakjargon noemen we dat de strings. Al die strings komen uit in één platform, het hoogspanningsplatform op zee, het offshore high voltage station, en van daaruit gaat de exportkabel aan land met de geproduceerde stroom. Alles moet continu gemonitord en onderhouden worden, met de extra moeilijkheid dat het op zee moet gebeuren, op 23 km van de kust.”


Klaar voor CSRD

De switch van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie is al enkele jaren bezig, waardoor het aandeel hiervan in een duidelijk stijgende lijn gaat: “In België hebben we vooral zon- en windenergie, en dat laatste kan je nog onderverdelen in wind op land en wind op zee. Op zee staat er nu een 2 gigawatt aan installaties. Dat gaat in de nabije toekomst meer dan verdubbelen met de nieuwe Prinses Elisabeth Offshore Wind-zone. De totale elektriciteitsconsumptie in België is vandaag een 80 terrawatt/u per jaar en we produceren ongeveer 10 procent daarvan met offshore wind. Dat hangt natuurlijk ook af van de wind, 2022 was bijvoorbeeld een slecht windjaar, dan was dat minder. Dit jaar was een beter jaar. In België is de plaats voor windparken beperkt, het is dan ook mooi dat er ondanks de beperkte ruimte een tweede offshore windzone bij komt. De molens staan ook vrij dicht bij elkaar in zo’n zone, en dat is verboden doorvaargebied voor schepen. Een leuk bijeffect van een windmolenpark is dat het zeeleven er enorm opleeft, vissen en planten houden van de steenbodems die we rond de monopile, het onderste deel van de fundering, storten. Op Europees niveau zijn de ambities voor windproductie heel hoog, er is nu 32 gigawatt geïnstalleerd en dat wil men boven de 300 GW krijgen tegen 2050, quasi een vertienvoudiging.”


De focus van Norther op hernieuwbare energie maakt dat duurzaamheid letterlijk in de kern van de organisatie zit: “Kort door de bocht zou ik kunnen zeggen dat we al 100 procent scoren op alle duurzaamheidscriteria die er onder andere uit Europa onze kant opkomen. Maar dat zou een beetje onterecht zijn, de CSRD en EU taxonomy zijn ook voor ons belangrijk, omdat we daarmee goed kunnen gaan kijken of al onze processen voldoende vergroend zijn. We zijn daar al lang aan het werken, het zit ook in ons DNA, maar het krijgt nu een verhoogde aandacht in overeenstemming met de nieuwe richtlijnen. Dat gaat ook om energieconsumptie in de tweede en derde linie. We analyseren uiteraard hoeveel energie we verbruiken om onderhoud te doen van onze installaties op zee, maar ook wat het wagenpark verbruikt, naar ons eigen verbruik van afvalwater, enzovoort. We bekijken ook de formalisering van de minimum social safeguards, we hebben geen issues wat dat betreft, maar het gaat erover om het goed te documenteren. Dat gaat dan bijvoorbeeld om de vraag hoe je je leveranciers screent. We hebben recent een GAP analyse gemaakt om te kijken welke items er voor CSRD moeten zijn die we nog niet hebben, zodat we die eerst in orde kunnen brengen. De officiëel verplichte toepassing van CSRD is er voor ons maar op 1 januari 2026, dan moeten we rapporteren over 2025. Maar in 2024 willen we al intern beginnen rapporteren. Zo zullen we tegen 2025 zeker klaar zijn.


Duurzaamheidsrapportering

Rapporteren gaat echter verder dan CSRD-compliance alleen, Norther moet ook steeds meer duurzaamheidscijfers voorleggen aan haar stakeholders: “Wat en hoe we rapporteren bespreken we uiteraard met onze Raad van Bestuur. Zoals we vandaag voor hen al een uitgebreide financiële rapportering maken, zal daar een ESG-rapportering bijkomen. Hoe die eruit zal zien zal afhangen van afspraken met enerzijds onze aandeelhouders, Eneco en Elicio, maar anderzijds ook met de banken. Offshore windparken zijn dure investeringen en hebben daarom een een vrij grote lopende financiering. Ook de banken vragen een degelijke rapportering over ESG, en we zien die vereisten elk jaar toenemen. Wij rapporteren aan een consortium van een twaalftal banken, die niet allemaal dezelfde rapporteringsvereisten hebben. Over de performance van het project is de rapportering per semester gestandaardiseerd, zoals bepaald in onze financieringsovereenkomst, maar nu komt er ook ESG en dat staat niet in de financiële documentatie. De ESG-rapportering is nu nog zoals de KYC, die we voor elk van de banken afzonderlijk moeten doen. Dus hoe meer we kunnen standaardiseren, hoe beter. Ik ben positief ingesteld, we zullen uiteindelijk wel naar een vrij homogene rapportering gaan, ik denk niet dat er een probleem zal zijn van te veel divergente rapporteringsvereisten. Verregaande vragen van banken zijn soms ook best interessant, en doen ons nadenken over dingen waar we nog niet eerder bij stilstonden. Dat biedt kansen, en dat is mooi. Met de banken hebben we een uitstekende verstandhouding, het feit dat we opereren in een echt groene bedrijfssector, helpt hier ook bij. Ik zou nu ook niet zeggen dat ze staan aan te schuiven, maar we hebben in de sector geen problemen om financiers te vinden. Dat kan in andere sectoren wel wat lastiger zijn.”


Aandeelhouders Eneco en Elicio, die aan de basis staan van de ontwikkeling en financiering van Norther, zijn zelf bedrijven waarvan duurzame energie de core-activiteit vormt, met ook activiteiten in windenergie: “Dat geeft een heel interessante dynamiek, de raden van bestuur gaan verder dan het louter rapporteren of het vragen van mandaten, er is een heel grote betrokkenheid van de aandeelhouders, niet alleen in onze strategische keuzes, maar ook belangrijke operationele items worden in detail besproken. Hun kennis en ervaring is dan echt een enorme toegevoegde waarde. Het is heel comfortabel dat we voor belangrijke zaken niet alleen een klankbord maar ook een kenniscentrum hebben bij onze aandeelhouders. We hebben ook dezelfde doelstelling: duurzaam en efficiënt groene energie maximaliseren.”


Een operationeel betrokken finance team

Ralf is er bijzonder trots op dat ze er met hun kleine team van 19 mensen in slagen om alles efficiënt te doen verlopen: “Ik denk dat finance daar ook een belangrijke rol in speelt. Ik doe naast finance ook HR en ik probeer om die afdelingen te stroomlijnen, zodat we aan het bedrijf een kwaliteitsvolle interne service kunnen geven. Er zijn natuurlijk de klassieke zaken, we moeten ervoor zorgen dat de procurement to pay cyclus vlot draait, voor het onderhoud van het park zijn er altijd verschillende aankopen van diensten en producten nodig. Dat moet efficiënt en gecontroleerd verlopen, met de juiste goedkeuringen op het juiste moment. Maar we willen ook verder gaan en een business partner zijn met finance: dat kan door de andere mensen van het bedrijf te helpen zien wat de financiële impact is van strategische beslissingen en hen te ondersteunen om gefundeerde beslissingen te nemen over onderhoudswerken en andere operationele zaken. Relevant rapporteren aan aandeelhouders en banken is daar uiteraard ook een belangrijk deel van. Elk jaar doen we een grote en gedetailleerde budgetoefening, waarbij we alle verschillende aspecten van onze kosten op voorhand incalculeren. Maandelijks volgen we dan op hoe dat evolueert, en staan we ons technisch team bij, zodat zij goed weten waar ze staan met hun kosten en ze hun keuzes versterkt met financieel inzicht kunnen nemen. Doordat we een klein team hebben zijn we ook allemaal nauw operationeel betrokken, ook bij finance. Teamwerk is cruciaal bij Norther.”


Ralf ervaart een heel mooie wisselwerking met zijn twee andere directe finance medewerkers Karen en Sabrina, een accountant en een financiële controller: “Dat zijn mensen met heel veel ervaring, dus dat loopt heel vlot. Binnen Finance zijn we niet echt op zoek naar meer mensen, maar wat het hele bedrijf betreft is de zoektocht naar nieuw talent wel relevant. Elk bedrijf zal waarschijnlijk zeggen dat mensen heel belangrijk zijn, maar wij hechten heel veel belang aan de groepsdynamiek. We organiseren daarvoor ook kleinere en grotere groepsactiviteiten. Om de veertien dagen hebben we een bootcamp, dan doen we fysieke oefeningen, buiten op de kade bij mooi weer of anders in een turnzaal. Dat is heel leuk, heel gezond en supergoed voor de teamsfeer. We doen ook gezonde voedingssessies, teambuildingsdagen, familieactiviteiten, enzovoort. Ik ervaar zelf ook dat het hier tof werken is, met een heel goede dynamiek. Wat ik ook belangrijk vind is dat alle medewerkers onze commitment delen en trots zijn op de groene bijdrage die we leveren. Het feit dat je een bedrijf bent dat gefocust is op groene energie trekt ook wel automatisch mensen aan.”

Kommentare


bottom of page