top of page

De finance functie doorontwikkelen
is voor de KMO geen keuze maar een must.

Het belang van een efficient georganiseerde finance functie in een bedrijf is nog nauwelijks te onderschatten. Zij speelt een cruciale rol spelen om een antwoord te vinden op de vele uitdagingen en hindernissen waar ondernemers mee geconfronteerd worden.

Nog te vaak wordt gedacht dat een aantal trends alleen van belang zijn voor grote, multinationale bedrijven en dat het voor de kleine onderneming wel niet zo’n vaart zal lopen, maar niets is minder waar.

Deze trends impacteren de finance functie van de KMO

Middel 11.png

Digitalisering

De KMO zal ook niet ontsnappen aan de digitalisering van het bedrijfsleven. Dat gaat in de grote bedrijven aan een razendsnel tempo. Het zal ook voor de KMO’s van levensbelang zal zijn om te kunnen beschikken over (real-time) data en analysekracht. Op de juiste manier inspelen en omgaan met deze beweging wordt de sleutel voor toekomstig succes.

Middel 8.png

Duurzaamheid

KMO’s ontsnappen bovendien niet aan de grote maatschappelijke uitdagingen en trends inzake duurzaamheid, ecologie, rechtvaardigheid, eerlijke handel, enz… Het is vandaag voor veel KMO bedrijfsleiders misschien nog een ver-van-mijn-bed show, maar de impact ervan gaat ver en is niet meer te negeren. Het brengt niet alleen externe rapporteringsverplichtingen met zich mee, maar het vraagt ook om interne opvolging en analyse. Om maar iets te zeggen: bedrijven die deze trend negeren en het belang ervan minimaliseren zouden bij een volgende financieringsronde wel eens in de kou kunnen blijven staan. Het juiste definiëren, meten, opvolgen, analyseren van niet-financiële KPI’s is straks ook de core business van de finance functie van de KMO.

Middel 4.png

Financiering

De kapitaalmarkten krimpen. Toekomstige financiering zal steeds vaker aan tal van bijkomende randvoorwaarden gekoppeld worden. Het is bijvoorbeeld evident dat het behalen van bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen en criteria rechstreeks aan het verkrijgen van financiering zullen gekoppeld worden. Een sterk finance functie zal nodig zijn om toekomstige financieringsvraagstukken op te lossen. Daarbij komt nog de impact van fintech oplossingen die de traditionele financieringsrelatie verstoren.

Middel 7.png

Geopolitiek

De covid19 crisis, maar ook enkele geopolitieke conflicten hebben de kwetsbaarheid van veel bedrijven blootgelegd. Verschillende onderdelen van de supply chain zitten vaak wereldwijd verspreid en bedrijven hebben soms zelf geen klaar zicht op alle elementen van hun productieproces. Inzicht op het risicioprofiel, erop kunnen anticiperen en flexibiliteit om met ‘schokken’ te kunnen omgaan zullen belangrijker worden in de toekomst.

Middel 3.png

Nieuwe vaardigheden

Rechtstreeks samenhangend met de digitalisering is de nood aan nieuwe vaardigheden en kennis in finance. Een financieel technische bagage volstaat niet langer om een succesvolle finance functie uit te bouwen. Dat maakt dat de finance functie voortdurend haar medewerkers moet opleiden zodat ze de snelheid waarmee alles wijzigt kunnen volgen en ook meer inzicht krijgen van wat speelt buiten finance. De schaarste van talenten op de arbeidsmarkt versterkt de behoefte van interne opleiding en ontwikkeling nog meer.

Middel 6.png

Innovatie

De rol van innovatie wordt meer dan ooit bepalend voor het voortbestaan van een bedrijf. Ook KMO’s moeten zich organiseren en een kader creëren die innovatie stimuleert en mogelijk maakt. Daarvoor is een goed uitgebouwde finance functie key. Innovatie is geen exclusief domein van ingenieurs en uitvinders, integendeel, het vindt vaak fundament in het financieel management van een bedrijf.

De uitdagingen voor de finance functie van de KMO

Finance functies moeten zich daarom zo organiseren dat ze kunnen omgaan met de snel veranderende technologieën en automatisering en digitalisering omdat daar veel kansen liggen voor verdere optimalisatie. Ze moet in staat zijn om vooruit te kijken en ze moet een voortrekkersrol spelen in “scenarioplanning”, want dit wordt steeds belangrijker voor het overleven en goed gedijen van de organisatie.

Gewoon voldoen aan de externe verplichtingen zal dus niet meer volstaan. Ze zal meer betrokken moeten worden met de business en alle facetten van het ondernemen. De finance functie zal er moeten voor zorgen dat de ondernemer en de business de nodige inzichten en analsyes aangereikt krijgen om snel de juiste beslissingen te kunnen nemen.

De finance functie is ideale functie van waaruit veranderingen en professionalisering kan bewerkstelligd worden.  Dat vraagt van de medewerkers wel andere inzichten en vaardigheden. Daarom moeten de medewerkers van de finance functie een betere en ruimere begeleiding en ontwikkeling krijgen: louter (deel)kennis van de financiële technieken zal niet voldoende zijn om de businesspartner rol te kunnen invullen. 

 

Vandaag ligt de focus van de finance functie in de KMO en haar externe partners (de boekhoudkantoren) echter nog te veel op het ‘operationeel’, ‘transactioneel’ finance, ‘compliant zijn’, te weinig op de rol van ‘business partner’. De KMO bedrijfsleiding wordt te weinig gechallenged door mogelijke inzichten vanuit de finance functie. Er is daarmee ook nog een duidelijke onderschatting van het belang van de finance functie in de KMO. Er is nog onvoldoende het besef dat sturen met puur boekhoudkundige informatie onvoldoende is en dat een sterke finance functie eerder een stimulus dan een rem voor ondernemen is.

 

KMO finance inspiratie bij Financial Media

Het niet doorontwikkelen van de finance functie is op termijn dus zeer nefast voor het bedrijf en haar concurrentiepositie. Bij Financial Media willen we een belangrijke bijdrage leveren om de ontwikkeling van de finance functie in de KMO te versnellen.

Door gerichte content te maken en de overdracht van specifieke kennis en knowhow te faciliteren willen we de medewerkers (intern en extern) van de finance functie van de KMO nieuwe kennis en inzichten aanreiken zodat ze kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de finance functie van hun organisatie. Daarnaast willen we KMO bedrijfsleiders en eigenaars inspireren over welke bijdrage de finance functie kan hebben in de ontwikkeling van een bedrijf en het belang ervan op de langere termijn duidelijk maken.

 

De focus van Financial Media ligt dus op de creatie van specifieke content en inzichten en het ontwikkelen van kanalen en initiatieven om die inzichten tot bij de juiste mensen te krijgen. Daarbij zetten we wel hard in op de borging van deze kennis: we zorgen ervoor dat de kennis zo gepersonaliseerd mogelijk wordt ingevuld, zodat het meteen bruikbaar en toepasbaar is in de situatie van de doelgroep.

 

Naast de lancering van een digitaal magazine, worden regionaal finance labs georganiseerd en wordt vooral ingezet op (e)-opleidingen, workshops, mentorships.

shutterstock_2090541787.jpg
bottom of page